Zasady budżetowe a administrowanie nieruchomościami w Warszawie

2019-01-24

Administrowanie nieruchomościami Warszawa! Nie zapominajmy o zasadach budżetowych


Zasady budżetowe są to określone wymogi, które budżet jako plan finansowy musi spełniać. Ich celem jest sprawne i racjonalne działanie gospodarki finansowej. Nie są one jednak w swej treści i zakresie niezmienne i ostatecznie ukształtowane, jeżeli chodzi o administrowanie nieruchomościami Warszawa http://edyl.pl/. Możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich wiąże się z treścią budżetu i jego istotą, natomiast druga obejmuje konstrukcję i cechy zewnętrzne budżetu. Do zasad dotyczących treści i istoty budżetu zalicza się: zasadę zupełności budżetu czy zasadę równowagi budżetowej. Zasada zupełności polega na tym, że budżet powinien zawierać wszystkie wydatki i dochody jednostki samorządowej. Daje to samorządom kontrolę nad sterowaniem gospodarką finansową poprzez budżet. Obowiązkiem jednostek budżetowych jest przekazanie wszystkich dochodów na konto budżetu tego samorządu, jeżeli chodzi o administrowanie nieruchomościami Warszawa.


Zasada równowagi budżetowej precyzuje współzależność między wydatkami, a dochodami budżetowymi. Kwota planowanych wydatków powinna się pokryć kwotą przewidywanych dochodów. Jeżeli wydatki przewyższyłyby dochody, oznaczałoby to brak równowagi budżetowej, natomiast jeżeli dochody przewyższą wydatki to równowaga jest zachowana. Dochody budżetowe muszą być co najmniej równe wydatkom. Zrównoważony budżet jest gwarancją, że finanse samorządu nie utracą płynności i nie zabraknie pieniędzy na wykonywanie podstawowych zadań. Warto wspomnieć, że podczas ustalania wydatków, określenie możliwości finansowych jest ważniejsze, gdyż to wydatki są dopasowywane do dochodów, a nie odwrotnie. Wysokość dochodów jest regulowana przepisami i samorząd ma na nie niewielki wpływ. Jednostka w ramach zrównoważonego budżetu może się zadłużyć, lecz poziom zadłużenia nie powinien sprawiać zbytnich obciążeń dla przyszłych budżetów, jeżeli chodzi o administrowanie nieruchomościami Warszawa.


Do zasad związanych z konstrukcją i cechami zewnętrznymi budżetu należą: zasada jedności budżetu, zasada szczegółowości budżetu, zasada przejrzystości budżetu, zasada jawności budżetu czy zasada roczności. Zasada jedności budżetowej polega na tym, że jednostki budżetowe i jednostki pomocnicze nie konstruują własnych budżetów, lecz wszystkie ich wydatki i dochody należy uwzględnić w jednym budżecie samorządu. Opierając się na tej zasadzie nie można przeznaczyć dochodów samorządu na konkretnie wybrane wydatki, gdyż budżet jest jednym zasobem finansowym. Wyjątkiem mogą być jedynie dochody z pomocy finansowej z zagranicy, które gromadzone są na oddzielnym koncie i wydawane na wskazane zadanie. Jeżeliby każda jednostka pomocnicza miała własny oddzielny budżet, przekazywanie środków pieniężnych pomiędzy nimi na finansowanie ważnych zadań stałoby się czasochłonne i skomplikowane. Zasada jedności budżetu pozwala zarządowi na efektywne zarządzanie środkami samorządu ukierunkowanymi na administrowanie nieruchomościami Warszawa.


Wyjątkowymi sytuacjami odstąpienia od zasady jedności jest wyodrębnienie z budżetu środków specjalnych i powołanie funduszu celowego. Środkami specjalnymi są pieniądze gromadzone poprzez jednostkę samorządową na oddzielnych kontach bankowych na wybrane zadania realizowane przez tą jednostkę. Fundusze celowe wykonują zadania nie finansowane z budżetu samorządowego. Dochodami funduszy celowych są niewpływające do budżetu określone dochody jednostki. Wyodrębnienie funduszy celowych powstaje w celu zapewnienia środków na realizację zadań, które są bardzo ważne, ale mogą zostać ominięte w pracy nad tworzeniem budżetu. Wydzielenie z budżetu środków specjalnych i funduszy celowych przeszkadza w efektywnym gospodarowaniu pieniędzmi samorządu, wiec powinno być zastosowane tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach. Łączenie konkretnych wydatków z określonymi dochodami przyczynia się do obowiązku umieszczania tych wydatków w budżecie w chociaż równej części planowanym wpływom z tych dochodów.


Zasada szczegółowości budżetu jest kolejną zasadą dotyczącą jego konstrukcji. Sugeruje ona, aby budżet był sporządzany i uchwalany z podziałem na formy i rodzaje dochodów i wydatków oraz na źródła dochodów i zadania, a nie w jednej łącznej kwocie. Według art.14 ust. finansów publicznych dochody i wydatki budżetowe klasyfikuje się poprzez: części (dotyczy wyłącznie budżetu państwa), działy, rozdziały czy paragrafy. Podziału budżetu na działy oraz rozdziały dokonuje się według rodzaju działalności, a paragrafy mają za zadanie charakteryzować określone rodzaje dochodów, przychodów i wydatków. Omawiana zasada zawiera także postulat, aby w uchwale budżetowej określone były wydatki na szczegółowo określone cele, w określonej wysokości i w ograniczonym czasie. Powoduje to, że wykonawcy budżetu są zobowiązani do terminowego wykonania zadań, które zostały wyznaczone w uchwale budżetowej ukierunkowanej na administrowanie nieruchomościami Warszawa. Jedną z najważniejszych zasad w procesie tworzenia i wykonana budżetu jest zasada jawności. W u.f.p. została ona ujęta jako zasada ogólna całych finansów publicznych. Zasada ta zawiera sugestie, aby budżet był jawny na etapie planowania, uchwalania i wykonywania. Najważniejszymi argumentami jawności budżetu są: potrzeba kontroli prawidłowości gospodarowania pieniędzmi publicznymi poprzez podatników, ponieważ to ich najbardziej interesuje oszczędne oraz efektywne gospodarowanie ich pieniędzmi; poddawanie kontroli społecznej finansów publicznych angażuje obywateli do aktywnego udziału w pomocy w rozwiązywaniu spraw publicznych i tym samym daje im poczucie wpływu na te sprawy; poddawanie finansów publicznych mniejszej kontroli społecznej powoduje skłonność do marnotrawstwa pieniędzy oraz popełniania nadużyć finansowych.


Warto wymienić warunki, które powinny być spełnione, aby zasada jawności mogła funkcjonować. Warunkami takimi według autora są regularne publikacje danych budżetowych, dostępność debat budżetowych dla obywateli oraz poddanie danych budżetowych do oceny mieszkańcom bez strachu o osobiste negatywne konsekwencje. Art.33 ust.1 ustawy o finansach publicznych ma swe zastosowanie do zasady jawności oraz mówi, iż gospodarka środkami publicznymi jest jawna. W odniesieniu do gospodarki jednostek samorządu terytorialnego jawność ta powinna być zapewniona poprzez stosowanie następujących działań i instrumentów: jawność debat budżetowych; jawność debat nad sprawozdaniami z wykonania budżetu; podawanie do publicznej wiadomości kwot dotacji z budżetu samorządu czy dostęp radnym danej jednostki samorządowej do dowodów księgowych oraz dokumentów inwentaryzacyjnych oraz do informacji o wynikach kontroli finansowych i sprawozdaniach z wykonania planu audytu za rok wcześniejszy; udostępnienie rocznych sprawozdań, które dotyczą finansów oraz działalności jednostek należących do samorządowego podsektora finansów publicznych. Zgodnie z art.37 u.f.p. organ wykonawczy jest zobowiązany do podawania do publicznej wiadomości, jeżeli chodzi o administrowanie nieruchomościami Warszawa: kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu; kwot wykorzystanych środków z różnych źródeł; wykaz udzielonych gwarancji poręczeń czy wykaz osób, którym udzielono pożyczek i pomoc publiczną.


Warunkiem jawności budżetu jest jego przejrzystość, dlatego często w literaturze przedmiotu zasada jawności oraz zasada przejrzystości są opisywane razem. Zasada przejrzystości jest również jedną z zasad ogólnych ujętych przez u.f.p. Przejrzystość oznacza, że budżet powinien być wykonany ze szczegółowością i z objaśnieniami co pozwoli radnym i mieszkańcom na lepsze zrozumienie, co się dzieje z pieniędzmi samorządu. Przejrzystości budżetu ma pomagać klasyfikacja budżetowa, która dzieli się na odpowiednie działy, rozdziały i paragrafy. Dzięki takiemu podziałowi mieszkańcy oraz władze samorządu mogą sprawdzić w jaki sposób jest wykonywany budżet oraz czy wykonywanie odbywa się zgodnie z uchwałą budżetową. Spełnienie zasady przejrzystości dokonuje się również poprzez zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej ukierunkowanej również na administrowanie nieruchomościami Warszawa. O zasadzie roczności mówimy, ponieważ budżet obowiązuje przez okres jednego roku kalendarzowego, nawet jeżeli jest uchwalony już w danym roku budżetowym. Po 31 grudnia budżet traci ważność i nie można ponosić wydatków na podstawie zawartych w nim ustaleń. Wydatki budżetowe, które nie zostaną zrealizowane do końca roku tylko w dwóch przypadkach mogą być automatycznie przeniesione na następny rok. Pierwszy przypadek jest, gdy wydatki finansowane są z pieniędzy pozyskiwanych z zagranicy. Drugi, gdy sejmik samorządowy lub rada uchwalą, iż jest potrzeba przeniesienia na następny rok finansowania niektórych wydatków.