Łoża rolkowe, czyli czy warto postawić na usługi spedycyjne?

2019-01-31

Łoża rolkowe to odpowiednia zaplanowana spedycja części


Utrudnieniem, które trzeba rozważyć, są ustawowe dni wolne. Ograniczenia czasowe w ruchu pojazdów ciężarowych występują zarówno w Polsce, jak i w Europie. Niestety nie wszystkie państwa obchodzą w danym dniu święto, czyli dzień wolny od pracy lub też nie wszędzie są one celebrowane. Różnice kulturowe i językowe warunkują dni wolne od pracy, a co za tym idzie zakaz poruszania się samochodów ciężarowych nawet na autostradach. Warto o tym pamiętać przewożąc łoża rolkowe http://janczewski.eu/oferta/stoly-rolkowe/. W specyfice spedycji międzynarodowej należy uwzględniać kwestie ogumienia. Wiele europejskich krajów wprowadziło bezwzględny nakaz używania opon zimowych, za których brak grożą kary. Poważnym problemem pozostaje nielegalna kontrabanda rzeczy, towarów, a także imigrantów. Zdarza się, że zaniepokojeni kierowcy zgłaszają spedytorom problemy niemożności wejścia do bazy załadunkowej i nadzorowanie załadunku, brak możliwości sprawdzenia i przeliczenia towaru. Często te podejrzenia okazują się być słuszne. Zazwyczaj nielegalnie przewożone są artykuły takie jak: wyroby tytoniowe i spirytusowe i narkotyki. Zdarza się także problem utraty paliwa. Łączy się z tym dodatkowo kłopot, że w trakcie kradzieży paliwa może dojść do skażenia gleby w okolicach zbiornika. Jeżeli patrol policji lub inspekcji drogowej, głównie na zachodzie Europy, spostrzeże plamy ropy naftowej na ziemi, może uznać, że doszło do skażenia środowiska. Kierowca otrzymuje mandat i właściciel firmy transportowej także, ale znacznie większy, bo w wysokości nawet kilku tysięcy euro w zależności od ilości paliwa mogącego skazić teren. Różnego rodzaju zabezpieczenia, blokady, kłódki przy korku wlewu paliwa mogą przynieść skutek odwrotny, jeżeli chodzi o łoża rolkowe.


Doświadczony fachowiec w osobie spedytora, jest specjalistą, który z pewnością potrafi rozwiązywać problemy, które często się pojawiają w toku oraz odpowiednio zorganizować obsługę transportową, co prezentuje odpowiednia efektywność działań. Jest koordynatorem i organizatorem procesu transportowego. Prawidłowo przeprowadzona organizacja procesu przewozowego, to przede wszystkim umiejętne wykonanie przez uczestników procesu czynności w ustalonej kolejności i w odpowiedni sposób. Funkcją spedytora jest również występowanie jako doradcy procesów transportowych obsługując różne gałęzie transportu, przy założeniu, że znajdzie optymalne rozwiązanie dla swojego klienta. Profesjonalna i dopracowana organizacja procesu transportowego gwarantuje wykonywanie wszystkich czynności spedycyjnych przez poszczególnych uczestników tego procesu i odbywanie się jej w ustalonej kolejności, w określony sposób oraz we wzajemnym, należytym powiązaniu ze sobą, jeżeli chodzi o łoża rolkowe. Efektem dobrze przeprowadzonej kaskady procesów powinna być odpowiednia jakość usługi po możliwie niskich kosztach. Procesem transportowym jest ciąg kolejno następujących elementów składowych: czynności przemieszczania, administracyjne, prawne, finansowe i organizacyjne oraz gospodarcze, takie jak między innymi przygotowanie ładunku do przewozu, kompletowanie i inne takie jak składowanie. Do podstawowych czynności występujących w procesie transportowym zalicza się wszelkie czynności organizacyjne przed przewozem, wykonawcze przed przewozem, w trakcie i po przewozie w aspekcie łoża rolkowe. Spedytor pewni bardzo ważną funkcję w całym procesie transportowym, ze względu na znajomość warunków panujących w branży transportowej, wymagania zleceniodawcy i potrzeby ładunku. Projektuje on konstrukcję w postaci indywidualnego procesu transportowego, a następnie sprawuje nadzór nad jej realizacją przez inne wyspecjalizowane podmioty. 


Istotnym aspektem na rynku spedycji są uregulowania prawne, między innymi formuły handlowe, konwencje, ustawy, umowy i regulaminy. Dokumenty te są podstawą wszelkich działań. Ich celem jest ustalenie pewnych reguł, zasad postępowania oraz praw obowiązujących osoby lub firmy. Artykuły kodeksu cywilnego regulują działalność spedycyjną w sposób bardzo ogólny. Z tego też względu, strony mogą się powołać także na Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, które pozostają wiarygodnym i niepodważalnym zbiorem norm regulujących prawa i obowiązki stron umowy spedycji. Mają one charakter fakultatywny. Poza przepisami ogólnymi, Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne, regulują również szereg kwestii związanych ściśle z: ofertami, umową spedycji, zleceniem spedycyjnym, wykonywaniem zlecenia, ubezpieczeniem, składowaniem, przeszkodami w wykonywaniu czynności spedycyjnych, wynagrodzeniem spedytora i zwrotem poniesionych kosztów, odpowiedzialnością spedytora, ograniczeniem i wyłączeniem odpowiedzialności, reklamacjami, prawem zastawu i zatrzymania, przedawnieniem oraz rozstrzyganiem sporów, jeżeli chodzi o łoża rolkowe.


Dokumentem określającym i regulującym prawa i obowiązki stron umowy transportowej jest Prawo przewozowe, ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku. Owa ustawa reguluje zagadnienia związane z przewozem osób i mienia, który wykonywany jest odpłatnie z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego. Obowiązuje ona także w transporcie międzynarodowym w przypadku, gdy umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. Następną, równie istotną i ważną dla branży spedycyjnej ustawą, która trzeba wymienić, jest ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Kolejna ustawa z dnia 6 września 2001 roku określa zasady podejmowania i wykonania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego. Precyzuje również wymagania i kwalifikacje, jakie powinien spełniać każdy kierowca, wykonujący przewozy drogowe. W aspekcie międzynarodowych przewozów istotne są konwencje wiedeńskie, które zostały sporządzone w Wiedniu w listopadzie 1968 roku. Zalicza się do nich: Konwencję o ruchu drogowym, Konwencję o znakach i sygnałach drogowych oraz Konwencję TIR, jaka pozostaje ściśle związana z międzynarodowym przewozem towarów z wykorzystaniem transportu drogowego. Konwencja CMR, która reguluje zasady oraz prawa dotyczące międzynarodowego przewozu oraz odpowiedzialności przewoźnika za transportowany ładunek oraz Konwencja ADR, jaka bezpośrednio dotyczy warunków przewozu materiałów niebezpiecznych, ponadto Konwencja AETR i Konwencję ATP, które zajmują się regulacją zagadnienia przewozu łatwo psujących się artykułów żywnościowych środkami transportu. Na uwagę zasługuje przede wszystkim, znaczenie, zwłaszcza na szczeblu krajowym, umów dwustronne zawieranych pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a ministrami państwa, z którymi zostały one podpisane. Miejmy takie zapisy na uwadze decydując się na przewozy ukierunkowane na łoża rolkowe.


Podczas realizacji przepływów towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi istotna jest także umowa spedycji, która najczęściej występuje jako zlecenie spedycyjne. Wyżej wspomniana ustawa, okazuje się być dokumentem regulującym prawa i obowiązki stron ją podpisujących. Stronami umowy jest spedytor i zleceniodawca. Zlecenie spedycyjne jest dokumentem, na podstawie którego spedytor wykonuje zlecone mu czynności. Zlecenie powinno określać zakres powierzonej mu usługi, rodzaj i właściwości przesyłki, znak i numer poszczególnych sztuk, liczbę, ciężar, wymiary towaru oraz dokumenty potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. Zawarcie umowy spedycji następuje w momencie wpłynięcia do spedytora zlecenia spedycyjnego. Omawiając kwestie odnoszące się do czynników, które wpływają na stopniowy rozwój rynku usług spedycyjnych w Polsce, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że rozpatrywanie tych zagadnień nie jest możliwe bez uwzględnienia szerszego kontekstu, a więc wykorzystania danych odnoszących się do całej branży TSL. Samo pojęcie spedycji pozostaje integralnym i nierozłącznym elementem tej branży, stąd też w większości aktualnie dostępnych publikacji, podawane są dane statystyczne dotyczące właśnie całości rynku TSL, bez podziału na transport i spedycją. Co więcej, na wskazanie zasługuje również fakt, iż w wielu przypadkach nie ma możliwości ustalenia dodatkowych danym, które dotyczyłyby bezpośrednio spedycji w Polsce, co związane jest z pewnością z wieloma czynnikami, na przykład z wykonywaniem spedycji obok innych dziedzin działalności, rzeczywisty brak zaangażowania w nią przez szereg firm, nie zważając nawet na ich deklaracje, które zobowiązały ich do tego oraz fakt, że sam spedytor ma prawo być klientem innego spedytora, zarówno jako zleceniobiorca, jak i zleceniodawca odnoszący się do łoża rolkowe.


Dlaczego o tym mowa? Jest to realne w sytuacji konsolidowania przesyłek. Z tego również względu, kolejne rozdziały upłyną pod znakiem przytaczania danych, natomiast w pozostałych częściach pracy uwaga zostanie skupiona na danych związanych z całą branżą TSL. Dzięki nim będzie można zorientować się w podstawowych tendencjach na rynku spedycji w Polsce. Jak można zrozumieć z wcześniej przeprowadzonych ustaleń, samo rozpatrywanie kwestii, które bezpośrednio dotyczą spedycji nigdy nie było, nie jest i nie będzie możliwe bez nawiązania do ogółu branży TSL. Należy się z tym liczyć, w szczególności, jeśli rozpatrujemy zagadnienia, związane bezpośrednio z uwarunkowaniami rozwoju tej branży. Są one w zasadzie takie samej, jak czynniki ch z uwarunkowaniami rozwoju tej branży, które są w zasadzie identyczne jak czynniki wzrostu obserwowane względem samej spedycji. Intensywny rozwój rynku TSL w Polsce jest obserwowany już od lat dziewięćdziesiątych XX w. Ma to bezpośredni związek ze znacznym ożywieniem polskiej gospodarki, które nastąpiło w wyniku przeobrażeń transformacyjnych i wprowadzenia mechanizmów wolnorynkowych, a także otwarcia się przez kraj na wpływy płynące z krajów zachodnich, które w okresie do 1989 roku pozostawały mocno hamowane i krytykowane przez uczestnictwo kraju w strukturach bloku komunistycznego. Nie należy o tym zapominać decydując się na transport łóża rolkowe. W pierwszej kolejności, konieczne jest zaznaczenie że okres do 1989 roku był związany co prawda z istnieniem kilku firm transportowych i tych, zajmujących się usługami z zakresu spedycji, niemniej jednak, były to głównie podmioty świadczące usługi przewozu dla pasażerów, a więc działające w formie prywatnych taksówek. Ponadto szereg firm posiadało rozwinięty tabor samochodowy, ale wykorzystywało go wyłącznie na własne potrzeby. Cały problem, pozostaje doskonale obrazowany przez historię i genezę firmy Hortex, jakie w tamtych latach mogło poszczycić się dysponowaniem drugiej, co do wielkości, oczywiście poza PKSem, flotą samochodów ciężarowych. Firma, świadczyła jedynie usługi na rzecz innych jednostek organizacyjnych tego przedsiębiorstwa. Należy dodać, że do 1989 r. w spedycji działały praktycznie wyłącznie podmioty państwowe, czyli PKS oraz C.Hartwig.


Zmiany, zaobserwowano tuż po transformacji polskiej gospodarki i jej znacznemu ożywieniu, jakie płynęły doskonale na dynamiczny odtąd rozwój rynku spedycyjnego. Wyrazem wzrostu polskiej gospodarki są między innymi dane dotyczące PKB per capita, a więc na głowę mieszkańca.